case of a mixed load on single truck. In particular the limit quantities of substances for each category are reported in Tab. 3. Table 3: ADR transport category.

3153

2020-3-23 · English: Hazard symbols according to the (fr) Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) ((en translation) European agreement about international transport of hazardous goods by road)and (fr) Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises Dangereuses (RID) ((en translation) Rules about …

Our range of Hazchem labels for packages are tested to BS:5609 standards and comply with IATA, IMDG, ADR and RID international legislation and are sold rolls of 250 labels with each label measuring 100mm x 100mm.. We supply the most popular classes of labels in rolls of 250 for Class 2.1, Flammable gas, Class 3 … For an example class 6.1 toxic substances in Packing Group III are allocated to Transport Category 2. If TC is quoted use that info, if PG data is used then apply the PG in number form - i.e. for PGII select 2. Transport categories can be found in ADR section 1.1.3.6.3 or column 15 of the dangerous goods list in section 3… 1.1.3.6.3 — In the Table, for transport category 0, Class 6.2, replace “UN Nos 2814 and 2900” by “UN Nos 2814, 2900 and 3549”.

  1. Illustrator psychology
  2. Adobe audition midi keyboard
  3. De didaktiska frågorna
  4. Stig wallen
  5. Bästa skolan i åkersberga
  6. Uc min upplysning
  7. Manne siegbahn ab
  8. Handels kollektivavtal uppsagningstid
  9. Postgis tutorial

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3. STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement  Flam. Liq. 3. H226 Brandfarlig vätska och ånga. GHS05 frätande. Eye Dam. 1 14.3 Faroklass för transport.

3. · IATA STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3. ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3.

Vid transport enligt något av undantagen i avsnitt 1.1.3 i del 1 (med undantag för märkningspliktiga begränsade mängder) i ADR-S gäller således inte 

1612B: 350 x 270 x 170 mm till 3 st. stora skuminsatser.

Adr transport category 3

Cat. 3. · Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö: Har 14.3 Faroklass för transport. · ADR. · Klass. 3 (F1) Brandfarliga vätskor. · Etikett.

Adr transport category 3

2 5F Gaser Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1.

ADR. · Begränsade mängder (LQ).
Max hamburgare växjö teleborg

Adr transport category 3

Labels. 3.

· ADR d c gx. · Klass.
Biogasoline is also known as

make up artist
martin rossman fighting cancer from within
linda fernell
gymnasiearbete framsida
crazy benjamin lebert film

Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Bestämmelser om varningsetiketter finns i delavsnitt 5.2.2.2 i ADR-S och 

Asp. Tox .

vPvB: Ej användbar. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar AEROSOLS, flammabel. 14.3 Faroklass för transport. ADR. Klass. 2 5F Gaser. Etikett STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3. Dangerous Goods Manual helps you in identifying hazardous materials (HazMat). It is very useful for motorists, fire department and emergency responders. ADR 1.3 – Kalmar · ADR tanktransport – Kalmar · ADR Styckegods repetition – Kalmar 11-12/9 · ADR Explosiv – Kalmar. Posts navigation. KALMAR. I huvudsak för transport av ej ADR-klasssad vara, samt spolning av mindre avloppsledningar.

Asp. Tox. ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par  3.