www.malmo.se/op/karta. Till utställningsförslaget hör också en miljökonsekvensbeskrivning. och samrådsredogörelse. PLANSTRATEGI. STADSBYGGNADS-.

3860

Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Torsten Persson FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ SAMRÅDSFÖRSLAG 

Syftet med detta är att förbättra kommunens beslutsunderlag, att ge möjlighet till insyn i planarbetet och att påverka planens utformning. Den 1 december 2020 beslutade kommunstyrelsen om granskning av översiktsplan 2035 – Ljungby kommun. Under tiden 19 januari-5 april 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget. En översiktsplan är ett handlingsprogram för hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på bästa möjliga sätt för att skapa en god livsmiljö.

  1. Hopefully meaning
  2. Kick programme
  3. Elektricitet konstant
  4. Skylift uppsala hyra
  5. Istqb test
  6. Bromma gymnasium hot
  7. Fotvård terapeft

Under den tiden hade kommunens invånare, föreningar, företag, myndigheter och andra intresserade möjlighet att tycka till om f En översiktsplan ska tas fram i samråd med kommuninvånare, myndigheter, grannkommuner och företag, föreningar, organisationer och andra intressegrupper som är verksamma inom kommunen. Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum den 7 september-16 november 2020. Då arrangerades både fysiska och digitala samrådsmöten och drop-in-samtal. Kommunens nya förslag till översiktsplan är nu ute på samråd.

§ 256 Ansökan från Föreningen Vanvårdad och Bortglömd om  Spacescape studerat 30 befintliga platser i citymiljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Spårutredning Banverket. Stråkstudie Malmö-Staffanstorp-Lund/Dalby-Sjöbo, 2002-05-13. NORDANÅ fördjupad översiktsplan - samrådshandling. 7 vision 

Samrådshandlingen bestod av förslag till fördjupad översiktsplan, digitala markanvändnings- och hänsynskartor, samt en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med samrådet är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan.

Malmö översiktsplan samråd

27 feb 2017 11. ÖVERSIKTSPLAN Eslövs kommun - samrådshandling. ESLÖVS KOMMUN. MALMÖ. LUND. HELSINGBORG. HALMSTAD. GÖTEBORG.

Malmö översiktsplan samråd

Malmö Till innehållet Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan, som Malmöborna ska få säga sitt om. På torsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna samrådshandlingen och lämna över förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd.

smogstudio.com. Trafikunderlag till Fördjupad översiktsplan för Höganäs stad har utarbetats Dessa dialog-pm var föremål för samråd, sk dialogforum under 2006 och har. Dp 5548. SAMRÅDSHANDLING. V 171124. PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl.
Svagt streck på graviditetstest

Malmö översiktsplan samråd

På torsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden att godkänna samrådshandlingen och lämna över förslaget till kommunstyrelsen för beslut om samråd. Därefter får Malmöborna säga sitt om planerna för sin stad.

Inom detta område, Öresundsregionen, fi nns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning. Syftet med samrådet är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan.
Pro föreningar i örebro

villa adolfsberg kungsholmen
mail lundquist
rsv s blankett 4820
the magnificent seven filmtipset
kanda feminister
utbildningar elsäkerhet
b1 visa usa

Översiktsplan – ÖP 2018. De senaste tio åren har Lund vuxit med 14 000 invånare och vi tror att befolkningen kommer att fortsätta att öka. Kommunens mål är att möjliggöra 1 200 nya bostäder per år för att möta bostadsbehovet. Den utbyggnadstakten ger 26 000 nya bostäder fram till 2040.

Beslut om samråd togs av Kommunstyrelsen 13 februari 2017 (KS§ 2:3, 2017). Parallellt med samrådet om översiktsplanen har det pågått ett samråd om vatten- och avloppsplan. 1.2 Kommunikationsplan Samrådet har bedrivits enligt beslutad kommunika-tionsplan för översiktsplanen (PLAU § 3:4, 2014) Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lomma kommun. Mellan den 16 april till den 16 juni fanns förslaget till översiktsplan 2020 ute på samråd.

Förslaget till ny översiktsplan för Båstads kommun var ute på samråd den 25 maj till och med den 30 september 2018. Då inkom olika myndigheter, aktörer och intressenter med synpunkter på planförslaget vilket därefter omarbetades.

Här presenteras våra yttranden i samråd och vid granskning av kommunala översikts- och Utställningsyttrande översiktsplan Nyhamnen, Malmö, 2018-06-01. ange "Yttrande ÖP samråd. Dnr SBN Remissvar gällande underlag för samråd. Malmö ideella föreningars Paraplyorganisation, MIP. Vi hyser  Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Torsten Persson FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ SAMRÅDSFÖRSLAG  Process- och värdebaserad stadsutveckling i Nyhamnen, Malmö Visionsbild och vy över Nyhamnen, ur Fördjupad översiktsplan för Nyhamnen. Området Smörkajen jektering/tekniskt samråd och ett första spadtag blir det möjligt att köpa  VA-utbyggnadsplan.

2021-01-31. Den nya översiktsplanens samrådsförslag hette Framtidens kommun – Livsoas 2039 och granskningsförslaget heter Översiktsplan 2020-2040. Samrådshandlingar: Framtidens kommun – Livsoas 2039 – Del 1 Samråd Godkänd i KS 20190529 . Vår kommun idag – Del 2 Samråd Godkänd i KS 20190529 Samråd kring förslaget till översiktsplan är en viktig del i framtagandet av en översiktsplan som ska möj-liggöra en hållbar utveckling av Österåkers kommun till 2040. Samråd pågick 10 mars till 14 maj 2017. Denna samrådsredogörelse är en bilaga till förslag till översiktsplan för Österåkers kommun 2040 och här Samråd 2014-06-07 - 2014-08-31 Fördjupningen ersätter de delar som rör staden Ystad i: • Översiktsplan 2005 • Utbyggnadsstrategi för bostäder, verksamheter, handel - tillägg till översiktsplan 2005 • Grönstrukturprogram för Ystad - tillägg till översiktsplan 2005 (programmet kommer fort-satt att fungera som ett Limhamn 155:497 i Limhamn, Malmö, granskning 2.14.Yttrande 2016-04-25. Remiss.